NETVestnik.com
 
Êàòåãîðèè
àëêàøè
Âîâî÷êà
áîðîäàòûå
âîåííûå
êðèìèíàë
êîìïüþòåð
èíòèìíûå
ï.Ðæåâñêèé
íàðêîìàíû
íàöèîíàë.
ïðî ñòóäåíòîâ
ïðî ÷óê÷ó
Íîâ.Ðóñ.
íåîïðåäåëåííûå
ìåäèöèíà
ñêàçî÷íûå
ñîâåòñêèå
ñåìåéíûå
äåòñêèå
×àïàåâ
Ñëó÷àéíîå ôîòî

!
Çíàêîìñòâà
Ïîãîäà

-

[ | | ]

:  
:
: àëêàøè
יכל לעניין אותך בשיתוף פעולה לגבי מוצר בעליה
?
!   
: àëêàøè
יש לי היכולות לייצר לכם כמות גדולה של קלינטיים חדשים ואיכותיים .

האם אפשרי להתקשר ולהרחיב ?
!   
: 
!   
: 
!   
: 
!   
: 
!   
: 
!   
: 
!   
: êîìïüþòåð
Ðàçãîâîð äâóõ ïðîãðàììèñòîâ:

— Ó ìåíÿ â÷åðà ñ äåâóøêîé íå ïîëó÷èëîñü…

— Õà! Æåñòêèé äèñê ñòàë ãèáêèì?

— Íåò! Îíà, áëèí, ïðèêîëèñòêà!  ñàìûé îòâåòñòâåííûé ìîìåíò ìîðãíóëà äâà ðàçà è âûäàëà ôðàçó:"Îáíàðóæåíî íîâîå óñòðîéñòâî». ß çàâèñ íà ïÿòü ìèíóò, ïîòîì ðæàë ïîë÷àñà… Â îáùåì ó ìåíÿ ïîñëå òàêîãî íå ïîëó÷èëîñü…
: 4
!   
: íåîïðåäåëåííûå
×àñ ïèê â ìåòðî:
- Äåâóøêà, ÿ õî÷ó âàñ...
- ß ñîãëàñíà.
- ... ïîïðîñèòü...
- ß æå ñêàçàëà, ÷òî ñîãëàñíà.
- ... íå äàâèòå ìíå çîíòèêîì íà ÿéöà.
- Íàõàë!!!
: 1
!   
: Íîâ.Ðóñ.
"Ïó" è "Ìå" ñäåëè íà òðóáå. "Ìå" óïàëî, "È" ïðîïàëî. Êòî îñòàëñÿ íà òðóáå?
: 3
!   
: êîìïüþòåð
xxx: Ó âàñ íîðìàëüíûå ìóçûêàëüíûå ìàãàçèíû â ãîðîäå?
yyy: ß îáû÷íî ñ òîððåíòîâ êà÷àþ - ñàìûé ëó÷øèé ìóçûêàëüíûé ìàãàçèí.
xxx: Áëèí, ñêà÷àé ìíå áëîêôëåéòó ))
: 5
!   
: íåîïðåäåëåííûå
Agent Mulder: ó ìåíÿ áûëî 6 áóòûëîê ïèâà. ß âñòðåòèë äðóãà, è îí ïîïðîñèë ó ìåíÿ 2. Ñêîëüêî áóòûëîê ïèâà ó ìåíÿ îñòàëîñü? )
Sasha: îêîëî 15 ïóñòûõ
!   
: ïðî ñòóäåíòîâ
åñëè ïðåïîä ñòàâèò ñòóäåíòó óäîâëåòâîðèòåëüíî ïîñëå äåñÿòîé ïåðåñäà÷è, çíà÷èò, ñòóäåíò åãî íå óäîâëåòâîðèë, à çàåáàë
!   
: Âîâî÷êà
Íà óðîêå ãåîãðàôèè ó÷èòåëüíèöà ñïðàøèâàåò ó÷åíèêà:
- Âîâî÷êà, êàêàÿ ñàìàÿ âûñîêàÿ âåðøèíà íà çåìëå?
- Ïèê Êîììóíèçìà.
- Íåïðàâèëüíî. Ñàìàÿ âûñîêàÿ âåðøèíà íà çåìëå – Ýâåðåñò. Åå âûñîòà -
8844 ì, à ïèêà Êîììóíèçìà - òîëüêî 7495 ì.
- Íå çíàþ íàñ÷åò âûñîòû, Ìàðüÿ Èâàíîâíà, íî íà Ýâåðåñò ìîæíî ïîäíÿòüñÿ
çà íåäåëþ, à íà ïèê Êîììóíèçìà ìû ïîäíèìàëèñü 70 ëåò è òàê íå äîñòèãëè
åãî.
!   
: íåîïðåäåëåííûå
Ïîëåçíûé ñîâåò.
Ðàäîñòü îò ïðîäàííîé îòå÷åñòâåííîé ìàøèíû áóäåò íå ïîëíîé, åñëè âû íå
ñìåíèòå íîìåðà òåëåôîíîâ.
: 5
!   
: íåîïðåäåëåííûå
Êîãäà Íàïîëåîí áûë â Ìîñêâå, îí ïîõîæå îñòàâèë ñâîè ãåíû ìàëåíüêîãî
ðîñòà äëÿ áóäóùèõ ðîññèéñêèõ "íàïîëåîíîâ".
!   
: íåîïðåäåëåííûå
Íà äà÷å ïüÿíûé ïîëçêîì ïðîáèðàåòñÿ äîìîé, à íàâñòðå÷ó åìó çìåÿ ïîëç¸ò.
Ìóæèê:
- Òû êóäà ïîëç¸øü?
Çìåÿ:
- Ø-ø-ø-ø-ø...
Ìóæèê:
- Ïðàâèëüíî, âñå ñïÿò, íå áóäåì ãðîìêî ðàçãîâàðèâàòü...
: 5
!   
: íåîïðåäåëåííûå
- À äàâàé ñåãîäíÿ íà ïîðíîôèëüì ïîéä¸ì!
- Äà òû ÷òî, òàì æå äî 18-òè íå ïóñêàþò.
- Íó, ïðÿì îíè òàì íà âõîäå ñ ëèíåéêîé ñèäÿò!
!   
: ìåäèöèíà
- Äîêòîð, ÷òî âû ìîæåòå ñêàçàòü î ðåçóëüòàòàõ ìîèõ àíàëèçîâ?
- Âèðóñíàÿ áàçà óñïåøíî îáíîâëåíà, - îòâå÷àåò âåíåðîëîã.
: 5
!   

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 498 >>

Ïîèñê
  
Ïîñëåäíèè íîâîñòè
Èíòåðåñíî ïî÷èòàòü


2007
Follow NetVestnik on Twitter